Looduse ja inimeste hüvanguks

Eesti ringmajanduse edulugu

Põlevkivituha väärindamine on ainulaadne protsess, kus jäätmed muudetakse väärtuslikuks ressursiks. See innovatiivne tehnoloogia tagab võimalikult jäätmevaba lõpptulemuse, kasutades energiat minimaalselt ning taaskasutades vett. Põlevkivituha väärindamise ja CO2 sidumise mastaapne ja innovatiivne projekt on tähelepanuväärne kogu maailma kontekstis. Projekt peidab endas potentsiaali laiendada rakendust ka teistesse põlevkivi kasutavatesse riikidesse. Lisaks parendab mahult ühe suurema jäätmesegmendi taaskasutusse suunamine Eesti positsiooni jäätmetekke ja taaskasutuseesmärkide saavutamisel.

Vastutustundlik ressursside kasutamine

Põlevkivituha väärindamise projekti üks olulisemaid eesmärke on vähendada loodusressursside kaevandamist. Materjalid, mida põlevkivituhast toodetakse, on vajalikud paljudele tootmissektoritele, mida varem toodeti kaevandatud loodusressurssidest, kulutades seeläbi ohtralt energiat ja paisates õhku suuri koguseid CO2-te. Nüüd on võimalik neid materjale saada juba eksisteerivatest jäätmetest, mis vähendab märkimisväärselt kaevandamis- ja tootmismõju ning tagab CO2-neutraalse tootmisprotsessi. See samm aitab vähendada ka Eesti CO2 jalajälge ja parandab elukeskkonda kogu riigis.

Ettevõtluse soodustamine, investeeringud ja uued töökohad

Projekti innovatiivne olemus ja ringmajanduse põhimõtete rakendamine toob kaasa ka ettevõtluskeskkonna elavnemise. See loob Ida-Virumaale uusi töökohti nii tootmisüksuses kui sellega seotud valdkondades nagu logistika, samuti võimaldab olemasolevat infrastruktuuri – sealhulgas teid, raudteid ja sadamaid – veelgi efektiivsemalt kasutada. Täiendavad töökohad ja äritegevus toovad omakorda kasu kohalikule omavalitsusele suuremate maksutulude näol, mida saab suunata kogukonna hüvanguks.

Teisi Ragn-Sellsi poolt elluviidud ringmajanduse innovatsioone

Soolade eraldamine lendtuhkadest

Ragn-Sellsi patenteeritud tehnoloogia, mis aitab jäätmepõletuse tuhad muuta keskkonnale ohutuks ja väärindada need tööstuslikeks sooladeks.

Fosfori eraldamine reoveemudadest

Tehnoloogia, mis võimaldab veepuhastusjaamade reoveemudade tuhkadest välja võtta fosfori ja suunata selle tagasi põllumajandusse.

Ammooniumfosfaadid kaevandustest

Tehnoloogia võimaldab kaevandusjäätmetest energiasäästlikult eraldada ammooniumfosfaate väetiste tootmiseks.

Lämmastiku eraldamine reoveest

Innovaatiline tehnoloogia, mille abil eraldatakse veekogudest lämmastik, et seda siis uuesti kasutusele võtta.

etEstonian